Tallo.cat és un lloc web que ofereix, als usuaris d’Internet, l’accés a informació, a través de la totalitat de les pàgines que l’integren, accés a continguts i notícies directament en les seves pàgines o mitjançant enllaços a d’altres adreces d’accés lliure a la xarxa. La utilització d’aquest lloc està subjecta a les següents condicions d’ús que preguem se serveixi llegir atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web, al qual es té accés a través de la pàgina web www.tallo.cat propietat de TALLÓ Supermercats, i utilitzar els materials en ell continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.a. - Aquest lloc web conté materials preparats per TALLÓ Supermercats, amb fins únicament informatius, sense cap tipus d’obligació per part de TALLÓ Supermercats. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no arribar a reflectir l’estat més recent sobre els temes analitzats. Els materials informatius en ella continguts podran ser modificats, ampliats, reduïts i/o eliminats sense notificació prèvia i sense cap tipus de compensació econòmica de cap concepte.

1.b. - L’accés als materials continguts en aquest lloc web no pretenen reemplaçar ni substituir cap relació entre els professionals de TALLÓ Supermercats, i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

1.c. - Els enllaços (links) que conté aquest lloc web i que redireccionarà a l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers, en els quals TALLÓ Supermercats no exerceix cap tipus de control; TALLÓ Supermercats no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs ni recomana o aprova els seus continguts per tant queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat.

2.- Limitació de responsabilitat

2.a. - L’usuari que utilitzi aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. TALLÓ Supermercats, els seus socis i col·laboradors, no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

2.b. - TALLÓ Supermercats no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, TALLÓ Supermercats no respon pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a TALLÓ Supermercats, de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecarreguessin el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TALLÓ Supermercats.

3.- Drets de Propietat Intel lectual

3.a. - La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de TALLÓ Supermercats o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d' aquest lloc web ha de respectar. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de TALLÓ Supermercats estan protegits per Llei.

3.b. - L'usuari reconeix que els drets de propietat intel·lectual sobre les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de TALLÓ Supermercats, tret que en les mateixes s'indiqui titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, excepte per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de TALLÓ Supermercats, o del titular dels mateixos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si hi ha l'autorització expressa de TALLÓ Supermercats, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de TALLÓ Supermercats, dels indicats drets de propietat intel·lectual.

4.- Protecció de dades

4.a. - D'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, l'usuari d'aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents en TALLÓ Supermercats, i consent i permet que TALLÓ Supermercats, porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s'expressen en aquestes condicions o es derivin de les mateixes ,amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, complimenti control, fins la seva total cancel·lació. Així mateix TALLÓ Supermercats queda autoritzada a utilitzar aquestes dades per a finalitats comercials sent els seus destinataris dels serveis comercials i tècnics de TALLÓ Supermercats, i podent enviar a l'usuari informacions comercials dels seus productes i serveis. L'usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedides a altres entitats del grup TALLÓ Supermercats, a societats participades o a d’ altres amb les que TALLÓ Supermercats subscrigui acords de col·laboració amb finalitats comercials per tal de tenir informat a l'usuari dels béns o serveis que es comercialitzin, acceptant l'usuari la recepció d'informació per part d'aquestes sobre qualsevol bé o serveis que comercialitzin directament o indirectament, en el moment present o en el futur.

4.b. - En tot cas, l'usuari tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, si s'escau, a rectificar i cancel·lar aquestes dades, en la forma prevista a l'esmentada llei . El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d'Informació de TALLÓ Supermercats. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: TALLÓ Supermercats SUPER TALLÓ, Plaça del Triomf, 22, 23, 24 TERRASSA - Barcelona (Espanya) · TALLÓ Supermercats CENTRE COMERCIAL TERRASSA, Francesc Salvans, 71 TERRASSA- Barcelona (Espanya) i TALLÓ Supermercats SUPER TAL-DIS, C/Colom, 95 TERRASSA - Barcelona (Espanya). La sol·licitud haurà de contenir les dades següents: Nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

4.c.- TALLÓ Supermercats guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. TALLÓ Supermercats complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.